Spor Kulüpleri Ve Spor Anonim Şirketleri 3 Ay Süreniz Var

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri 3 Ay Süreniz Var

22.04.2022 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu” na eklenen Geçici Madde-2’de,  “Brüt gelirleri 500.000 TL’sından fazla olan spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerinin,  yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce imzaladıkları finansal yapılandırma sözleşmeleri kapsamındaki borçlar dahil olmak üzere doğmuş ve doğacak her türlü borçlarını yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Yeminli Mali Müşavirler aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bildirmeleri gerekiyor.”

 Bildirilen bu borçlar ve bu borçlara ilişkin oluşan dönem faiz giderlerinin yüzde ellilik kısmı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle kanunun 20 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmayacaktır.  

 Bildirim tarihinden itibaren bu borçların işleyecek dönem faizinin yüzde ellilik kısmı, cezai şart, tazminat ve benzeri her türlü ferîleri ise kanunun 20 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara tabi olacaktır.

 Bu maddede öngörülen usulde ve süresi içinde bildirimde bulunulmayan borçlar hakkında kanunun 20 nci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

 Spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri bu avantajı kaybetmemek için mutlaka usulüne uygun bildirimde bulunmalıdırlar.

Yeni Spor Yasası tam metni için “İlgili Mevzuatlar” başlığına bakınız.

Test

Form Gönderimi

Tamam