Bddk Tarafından (Tl) Cinsi Kredilere Getirilen Kısıtlamalar

BDDK  TARAFINDAN  (TL)  CİNSİ  KREDİLERE  GETİRİLEN  KISITLAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.06.2022 Tarih ve 10250 Sayılı Kararı ile şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla altın, efektif döviz ve bankalardaki yabancı para mevduatlarının Türk Lirası karşılığının toplamı (Yabancı Para Nakdi Varlıkları) 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde, hangi şartlarda TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kullanıp kullanamayacağına dair düzenleme yapılmıştır.

İlgili düzenleme bağımsız denetime tabi şirketleri kapsamaktadır. Bağımsız denetim kapsamına girmeyen şirketler bu uygulamaya tabi tutulmayacaklardır.

Yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında, hesaplama tarihine ait (ya da en yakın tarihli) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması gerekmektedir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Grup Şirketleri için bu değerlendirme konsolide bilançolar üzerinden yapılmalıdır.

 Düzenleme metninin içeriğinde “vb.” ifadesinin kullanılmaması nedeniyle, portföyde ve tahsilde bulunan döviz cinsi çeklerin yabancı para nakdi varlıkların hesabında, hesaba dahil edilmemesi gerektiği yorumlanmaktadır.

Bu düzenlemeyi yabancı para nakdi varlıkları toplamı 15.000.000 TL’yi aşanlar ve aşmayanlar olarak iki ayrı kritere göre ele almak gerekmektedir.

  • Yabancı para nakdi varlıkları toplamı15.000.000 TL’yi aşanlar;

Bu Şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda, söz konusu şirketler TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullanamayacaklardır.

Bu kuralın bir istisnası bulunmaktadır;

Yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla,  yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine imkan tanınmaktadır.

  • Yabancı para nakdi varlıkları toplamı 15.000.000 TL’yi aşmayanlar;

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketler ise, kredi başvuru tarihi itibarıyla;

  1. Mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile,
  2. En güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını, bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca bu firmaların kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmelerinin yanında, beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanması amacıyla şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri halinde bu uygulamadan muaf tutulacaklardır.

Düzenleme çok yeni olması nedeniyle uygulamada bazı zorlukları da beraberinde getirmiş olabilir. Ancak bu gibi sorunların, yetkililer tarafından çözüleceği kanaatindeyiz.

Test

Form Gönderimi

Tamam