Spor Kulüpleri Ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

 

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; spor kulüplerinin kuruluşu, organları; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescili, tescilin şartları, tescil için gerekli belgeler, spor kulübü tüzüğü ile spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin içeriği, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin spor faaliyetlerinde kullanacakları isim, renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretleri ile üst kuruluş oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerini ve bunların oluşturdukları üst kuruluşları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; 8 inci ve 9 uncu maddeler hariç olmak üzere Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askerî spor kulüpleri hakkında uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası, 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askeri spor kulübü: Millî Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda yer alan spor kulüplerini,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

ç) İhtisas spor kulübü: En fazla iki spor dalında faaliyet göstermek üzere kurulan ve seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyet gösteren spor kulüplerini,

d) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

e) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

f) Sezon: Spor federasyonları tarafından belirlenen tarih aralığını,

g) Spor anonim şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,

ğ) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,

h) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

ı) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,

i) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

j) Talimat: Spor federasyonu yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın onayına istinaden Bakanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleyici işlemi,

k) Tüzük: Spor kulübü veya üst kuruluş tüzüğünü,

l) Üst kuruluş: Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve bu federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Spor Kulüplerinin Kuruluşu, Tescili ve Spor Kulüplerine Üye Olma

Kuruluş başvurusu

MADDE 5- (1) Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az yedi kişi tarafından kurulur.

(2) Spor kulübü kurucuları tarafından imzalanmış EK-1’de yer alan kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte spor kulübünün kurulacağı yerin il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:

a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış spor kulübü tüzüğü. 

b) Spor kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği.

c) Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde bunların Türkiye'de ikamet izni sahibi olduklarını gösterir belgeler.

ç) Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan alınan izin yazısı.

d) Kurucu üye bilgileri.

 

Kuruluş bildirimi ve tüzüğün incelenmesi  

MADDE 6- (1) Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile tüzük il müdürlüğü tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların hukukî durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması yazılı şekilde derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen mevzuata aykırılık giderilmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru il müdürlüğü tarafından reddedilir.

(2) Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa spor kulübü il müdürlüğü tarafından spor kulüpleri siciline tescil edilir ve bu tescille tüzel kişilik kazanır.

 

Spor kulübü tüzüğü

MADDE 7- (1) Her spor kulübünün bir tüzüğü bulunur. Tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Spor kulübünün adı, merkezi ve kurucu üye listesi.

b) Spor kulübünün renk, amblem ve benzeri diğer ayırıcı işaretleri.

c) Spor kulübünün amacı ve faaliyet alanları.

ç) Spor kulübüne üye olma, üyelik başvurusunun reddi sebepleri ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri ile üyelerin hak ve yükümlülükleri.

d) Spor kulübünün organları ve geçici yönetim kurulu üye listesi.

e) Genel kurulun oluşumu, toplanma şekli, usulü ve zamanı.

f) Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

g) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı ile istenmesi halinde kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler.

ğ) Diğer kurulların oluşturulması halinde bu kurulların görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı ile istenmesi halinde kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler.

h) Spor kulübünün gelir kaynakları.

ı) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması usulü.

i) Spor kulübünün borçlanma usulleri.

j) Spor kulübünün iç denetim şekilleri.

k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

l) Spor kulübünün feshi prosedürü ve spor kulübünün feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

 

Spor kulüplerinin spor dalı tescili

MADDE 8- (1) Spor kulüpleri istedikleri spor dalında faaliyet gösterebilirler. Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır.

(2) Spor dalı tescilleri kapsamında;

a) Taahhüt edilen spor dallarına ilişkin yönetim kurulu kararının,

b) Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesinin,

c) Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,

ç) Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgilerinin,

d) Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgelerin,

spor federasyonuna verilmesi zorunludur.

(3) Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde ikinci fıkranın (ç) bendi aranmaz.

(4) Tescil başvurusunda bulunulan spor dalında aynı il içerisinde yeterli sayıda ikinci kademe antrenör bulunmaması halinde birinci kademe antrenörlük belgesi de kabul edilir.

(5) Antrenörlük kapsamı dışında kalan spor dalları ile müsabakası yapılmayan her türlü rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren spor dallarında, bu spor dallarının bağlı bulunduğu spor federasyonlarının talimatları uyarınca verilecek belgenin spor dalı tescili başvurularında sunulması zorunludur.

(6) Bir antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategorilerde en fazla beş spor kulübü veya spor anonim şirketi ile antrenörlük sözleşmesi imzalayabilir. Spor dalının ve liglerin özelliğine göre ilgili spor federasyonlarının talimatlarında bu fıkrada belirtilen sayının altında belirleme yapılabilir.

(7) Bakanlık mevzuatından farklı antrenörlük kademe sistemleri bulunan ve kuruluş kanunu olan spor federasyonlarındaki kademelerin hangi kademeye denk sayılacağı ilgili spor federasyonundan görüş alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(8) Spor kulübü ile antrenör arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu durum sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde spor kulübü tarafından ilgili spor federasyonuna bildirilir.

(9) Spor dalı tescilleri, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre spor federasyonları tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(10) Spor kulüplerinin spor dalı tescil ücreti, spor dalı tescilinin yapılması, başvuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin diğer usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenir.

 

Askeri spor kulüpleri

MADDE 9- (1) Askeri spor kulüpleri, Bakanlığa tescil başvurusunda bulunma şartına ve spor kulüplerinin kuruluş işlemlerine bağlı olmaksızın Millî Savunma Bakanlığı mevzuatında öngörülen usul ve esaslara göre kurulabilir. Bu kapsamda kurulan askeri spor kulüpleri, kuruluş tarihinden itibaren otuz gün içerisinde askeri spor kulübünün ismini ve spor kulübü yetkililerinin isim ve iletişim bilgilerini merkezlerinin bulunduğu il müdürlüğüne bildirir ve il müdürlüğü tarafından spor kulüpleri siciline kaydedilir.

(2) Askeri spor kulüplerinin spor faaliyetlerine katılabilmesi için faaliyete katılacağı spor dalını bağlı bulunduğu spor federasyonuna tescil ettirmeleri zorunludur.

 

İhtisas spor kulüpleri

MADDE 10- (1) En fazla iki spor dalında faaliyet gösteren ve ikinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan spor kulüpleri, ihtisas spor kulübü adını alırlar.

(2) İhtisas spor kulüplerinin;

a) Seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyette bulunmaları,

b) Faaliyette bulunacakları spor dalında en az üçüncü kademe antrenörlük belgesine sahip sözleşmeli antrenör çalıştırmaları,

c) Faaliyette bulunacakları spor dalıyla ilgili tapulu, tahsisli veya kiralanmış tesislerinin bulunması,

zorunludur.

(3) Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde ikinci fıkranın (c) bendi aranmaz.

(4) İhtisas spor kulübü olma şartlarını kaybeden spor kulübüne, gerekli şartları tamamlaması için durumun tespitinden itibaren yazılı olarak bir yıl süre verilir. Verilen sürenin sonunda gerekli şartların tamamlanamaması halinde spor kulübü ihtisas statüsünü kaybeder.

 

Spor kulüplerine üye olma

MADDE 11- (1) Fiil ehliyetine sahip kişiler, spor kulüplerine üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(2) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

(4) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir ve bildirilen değişiklikler il müdürlüğü tarafından sicile kaydedilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Spor Kulüplerinin Organları

Spor kulüplerinin organları

MADDE 12- (1) Spor kulüplerinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(2) Spor kulüpleri; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Spor kulüpleri, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa spor kulübünün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna ilişkin genel kurul tutanakları ile diğer dayanak belgeleri EK-2’de yer alan genel kurul sonuç bildirim formu ile birlikte il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(4) Spor kulüplerinin zorunlu ve diğer organlarında meydana gelen değişikliklerin bildirimi üçüncü fıkrada öngörülen usule tabidir.

 

Spor kulüplerinin organlarında görev alamayacaklar 

MADDE 13- (1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulüplerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(2) Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde birinci fıkranın ceza mahkûmiyetine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(3) Tahkim kurulları, Bakanlık disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar veya hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurulu dışındaki organlarında görev alamaz.

(5) Spor kulüplerinin yönetim, denetim veya diğer kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler spor kulüplerinin tüzüğünde belirlenebilir.

(6) Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hâkimiyeti bulunamaz.

(7) Spor kulübü yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.

 

Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları

MADDE 14- (1) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Spor kulüplerinin idari yapısı

MADDE 15- (1) Spor kulüplerinin zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının oluşturulması ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları, spor federasyonlarının mevzuatı göz önünde bulundurulmak suretiyle spor kulübü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Spor Anonim Şirketlerinin Tescili 

Spor anonim şirketinin tescili

MADDE 16- (1) 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, il müdürlüğü tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.

(2) Anonim şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış EK-3’te yer alan tescil talebi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte anonim şirketin merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:

a) Yönetim kurulu kararı.

b) Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren esas sözleşme.

c) Anonim şirket pay sahipleri arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanını ve merkezini gösterir belge. 

ç) Anonim şirketin kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.

d) Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak tescil başvurusunda anonim şirketin paylarının borsaya kote olması durumunda başvuruda borsaya kote olan paylara ilişkin pay sahipliği ve diğer bilgilere yer verilmez.

 

Tescil başvurusu ve esas sözleşmenin incelenmesi  

MADDE 17- (1) Spor anonim şirketlerinin tescil başvurusu il müdürlüğü tarafından otuz gün içinde karara bağlanır. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunması hâlinde bu hususun otuz gün içinde giderilmesi yazılı olarak istenir. Bu süre içinde bu aykırılık veya noksanlığın giderilmemesi hâlinde başvuru reddedilir. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık giderilmiş olursa şirket spor anonim şirketi siciline tescil edilir.

(2) Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriği, ortaklık yapısı, pay sahipliği, sermayesi ve organlarına ilişkin usul ve esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

Spor anonim şirketlerinin spor dalı tescili

MADDE 18- (1) Spor anonim şirketleri istedikleri spor dalında faaliyet gösterebilirler. Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorundadır.

(2) Spor dalı tescilleri kapsamında;

a) Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe antrenörlük belgesinin,

b) Spor anonim şirketi ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,

c) Spor anonim şirketi tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgilerinin,

ç) Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgelerin,

spor federasyonuna verilmesi zorunludur.

(3) Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde ikinci fıkranın (c) bendi aranmaz.

(4) Tescil başvurusunda bulunulan spor dalında aynı il içerisinde yeterli sayıda ikinci kademe antrenör bulunmaması halinde birinci kademe antrenörlük belgesi de kabul edilir.

(5) Antrenörlük kapsamı dışında kalan spor dalları ile müsabakası yapılmayan her türlü rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren spor dallarında, bu spor dallarının bağlı bulunduğu spor federasyonlarının talimatları uyarınca verilecek belgenin spor dalı tescili başvurularında sunulması zorunludur.

(6) Bir antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategorilerde en fazla beş spor kulübü veya spor anonim şirketi ile antrenörlük sözleşmesi imzalayabilir. Spor dalının ve liglerin özelliğine göre ilgili spor federasyonlarının talimatlarında bu fıkrada belirtilen sayının altında belirleme yapılabilir.

(7) Bakanlık mevzuatından farklı antrenörlük kademe sistemleri bulunan ve kuruluş kanunu olan spor federasyonlarındaki kademelerin hangi kademeye denk sayılacağı ilgili spor federasyonundan görüş alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(8) Spor kulübü ile antrenör arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu durum sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde spor anonim şirketi tarafından ilgili spor federasyonuna bildirilir.

(9) Spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafından Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(10) Spor anonim şirketlerinin spor dalı tescil ücreti, spor dalı tescilinin yapılması, başvuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin diğer usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenir.

 

Spor anonim şirketlerinin organlarında görev alamayacaklar 

MADDE 19- (1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor anonim şirketlerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(2) Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde birinci fıkranın ceza mahkûmiyetine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(3) Tahkim kurulları, Bakanlık disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor anonim şirketi, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar veya hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor anonim şirketlerinin genel kurulu dışındaki organlarında görev alamaz.

(5) Spor anonim şirketlerinin yönetim, denetim veya diğer kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinde belirlenebilir.

(6) Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hâkimiyeti bulunamaz.

(7) Spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin İsim, Unvan, Renk, Amblem ve Diğer

Ayırıcı İşaretleri ile Tüzük ve Esas Sözleşme Değişiklikleri

Spor kulüplerinin isimleri ve spor anonim şirketlerinin unvanları

MADDE 20- (1) Spor kulüpleri; kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmamak ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla istedikleri isimleri alabilir. Kamu kurumlarının bünyesinde yer alan spor kulüpleri bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler.

(2) Spor kulübünün ismi, başka spor kulüpleri tarafından alınamaz ve kullanılamaz. Spor kulüplerinin isimleri, diğer spor kulüpleri ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer şekilde belirlenemez.

(3) Spor kulüpleri isimlerini Bakanlık izni ile değiştirebilir. Bakanlık tarafından spor kulüplerinin isim değişikliği taleplerine ilişkin olarak ilgili spor federasyonundan görüş alınır. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tescil edildikleri veya isim ve unvan değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre geçmeden yeniden isim ve unvan değişikliği yapamazlar.

(4) Herhangi bir sebeple sona eren, feshedilen veya Bakanlık nezdindeki tescili iptal edilen spor kulüplerinin isimleri Bakanlık izniyle diğer spor kulüpleri tarafından kullanılabilir.

(5) Spor kulüplerinin Bakanlık nezdindeki tescilli isimlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla bunların üçüncü kişilerle imzalayacağı sponsorluk veya reklam sözleşmeleri çerçevesinde lig ve benzeri müsabakalara katılım isimlerinin değiştirilmesinde ilgili spor federasyonunun mevzuatı uygulanır. Spor federasyonu tarafından izin verilmesi halinde sponsorluk veya reklam sözleşmesinde belirtilen sponsorluk veya reklam ismi, başvuran spor kulübünün müsabakalara katılım ismine eklenir. Bu kapsamda spor kulüpleri her bir spor dalı için farklı bir lig ve benzeri müsabakalara katılım ismi kullanabilir. Gerçek veya tüzel kişiler aynı spor dalında ve aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübü veya spor anonim şirketi ile sponsorluk veya reklam sözleşmesi imzalayamaz.

(6) Bu madde hükümleri, 6102 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve niteliğine uygun düştüğü ölçüde spor anonim şirketlerinin unvanlarına ilişkin olarak kıyasen uygulanır.

 

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretleri

MADDE 21- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, istedikleri renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretleri seçebilirler ve bunları spor faaliyetlerinde kullanabilirler.

(2) Spor kulüpleri tüzüklerinde, spor anonim şirketleri esas sözleşmelerinde yazılı olan ve Bakanlığa bildirmiş oldukları renk ve amblemi kullanmak zorundadır.

(3) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri başka spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri tarafından tescil ettirilmiş amblem ve diğer ayırıcı işaretleri kullanamazlar.

(4)  Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hariç olmak üzere, birbiriyle iltibas oluşturacak şekilde benzer amblem ve diğer ayırt edici işaretleri kullanamaz ve herhangi bir suretle yarışma hakkının devri izlenimi uyandıran değişikliklerde bulunamazlar.

(5) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri milli takımların ayırıcı işareti olan ay-yıldızı kullanamaz.

(6) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretlerinin değişikliği taleplerine ilişkin olarak Bakanlık tarafından ilgili spor federasyonundan görüş alınır.

(7) Uluslararası federasyonların bu konuya ilişkin kuralları saklıdır.

 

Tüzük değişiklikleri

MADDE 22- (1) Tüzük değişikliği yapan spor kulüpleri, aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Değişikliğe ilişkin genel kurul kararı.

b) Spor kulübü tüzüğünün değiştirilmiş şekli.

(2) Başvurular il müdürlüğü tarafından incelenir ve 6 ncı maddede belirtilen işlemler ve süreler kıyasen uygulanır.

 

Esas sözleşme değişiklikleri

MADDE 23- (1) Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmelerinin ticaret unvanı, işletme konusu, şirketin merkezi, spor faaliyetlerinde kullanacağı renk, amblem ve benzeri diğer ayırıcı işaretleri tanımlayan maddesi ile spor faaliyetlerinde bulunulması taahhüt edilen spor dallarına ilişkin değişiklikleri il müdürlüğünün iznine tabidir.

(2) İl müdürlüğüne yapılacak izin başvurusunda aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur:

a) Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti.

b) Esas sözleşmenin değiştirilecek maddelerinin mevcut ve yeni hali.

(3) Bu madde kapsamında yapılan esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescilinden itibaren otuz gün içerisinde tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin örneği ile birlikte il müdürlüğüne bilgi verilir.

 

Spor kulübünün ve spor anonim şirketinin yer değiştirmesi

MADDE 24- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri aşağıda belirtilen haller dışında il değiştiremezler:

a) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bulunduğu ilçe, belde veya köyün başka bir ile bağlanması veya ilçenin il olması halinde, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin eski ildeki spor faaliyetleri ile ilgileri sezonun bitimine kadar devam eder. Bunların nakilleri sezon sonunda yapılır.

b) Kurum, kuruluş ve şirketlerin bünyesinde kurularak il müdürlüğü tarafından tescil edilen spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin başka bir ile nakledilmesi halinde, tüzüklerinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle yerleşim yeri, bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin bulunduğu yeni ile nakledilebilir.

(2) Yerleşim yeri değişiklikleri il müdürlüğü tarafından ilgili spor federasyonlarına bildirilir.

 

Siyasi faaliyette bulunma yasağı

MADDE 25- (1) Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşlar; toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerden maddi veya ayni yardım alamazlar ve siyasi partilere maddi yardımda bulunamazlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sona Erme, Faaliyetten Yasaklama, Tescilin İptali ve Spor Kulüplerinin Tasfiyesi

 

Spor kulüplerinin sona ermesi, faaliyetinin yasaklanması ve tescilinin iptali

MADDE 26- (1) Spor kulüpleri aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer: 

a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması.

b) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi.

c) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hâllerden en az birinin gerçekleşmesi hâlinde Bakanlık veya spor kulübünün herhangi bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilir.

(3) Genel kurul, her zaman spor kulübünün feshine karar verebilir.

(4) Bakanlık;

a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,

b) Organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,

c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan,

spor kulüplerinin spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilir. Ayrıca yukarıda sayılan hâllerde, Bakanlık veya spor kulübünün herhangi bir üyesinin istemi üzerine mahkeme; spor kulübünün feshine karar verir ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dâhil gerekli bütün önlemleri alır.

(5) Spor kulübünün kendiliğinden sona ermesi, genel kurul veya mahkeme tarafından spor kulübünün feshine karar verilmesi hâllerinde, spor kulübünün Bakanlık nezdindeki tescili iptal edilir.

(6) Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edilir.

 

Spor anonim şirketlerinin tescilinin iptali

MADDE 27- (1) Bakanlık;

a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,

b) Organlarını 7405 sayılı Kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,

c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan,

spor anonim şirketlerinin Bakanlık nezdindeki tescillerini iptal eder.

(2) Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edilir.

 

Spor kulüplerinin tasfiyesi

MADDE 28- (1) Genel kurul kararı ile feshedilen veya 7405 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca kendiliğinden sona erdiği mahkeme tarafından tespit edilen spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Bunların para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin tespitine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde spor kulübünün adında “tasfiye halinde … spor kulübü” ibaresi kullanılır.

(2) Tasfiye kurulu, önce spor kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında spor kulübüne ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında spor kulübünün borçlu olduğu tespit edilen alacaklılara çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor kulübünün alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

(3) Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile spor kulübü yerleşim yerinin bulunduğu yerin il müdürlüğüne bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

(4) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, il müdürlüklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(5) Bu şekilde tasfiye edilen spor kulübüne ait defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

(6) Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış ya da son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa veya 7405 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca mahkemece spor kulübünün feshine karar verilmesi hallerinde spor kulübünün bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla 4721 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne, il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir. Bu spor kulüplerinin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip durum Bakanlığa bildirilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Üst Kuruluşlar

Üst kuruluşun oluşumu

MADDE 29- (1) Amatör spor faaliyetlerinde bulunan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, il sınırları içerisinde en az on beş spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az on beş federasyonun bir araya gelmesiyle de konfederasyon kurabilirler.

Kuruluş işlemleri

MADDE 30- (1) Federasyon kurucuları tarafından imzalanmış EK-1’de yer alan kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte federasyonun kurulacağı yerin il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:

a) Kurucu spor kulübü ve spor anonim şirketi temsilcileri tarafından her sayfası imzalanmış spor kulüpleri federasyonu tüzüğü.

b) Spor kulüpleri federasyonu kurulması yönünde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince alınmış genel kurul karar örnekleri.

c) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin ismi, unvanı ve merkezini gösterir belgeleri ile bunların yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği.

ç) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

(2) Spor kulüpleri federasyonları hakkında bu Yönetmeliğin spor kulüplerine ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

(3) Konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış EK-1’de yer alan kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte konfederasyonun kurulacağı yerin il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:

a) Kurucu spor kulüpleri federasyonu temsilcileri tarafından her sayfası imzalanmış spor kulüpleri konfederasyonu tüzüğü.

b) Spor kulüpleri konfederasyonu kurulması yönünde spor kulüpleri federasyonlarınca alınmış genel kurul karar örnekleri.

c) Spor kulüpleri federasyonlarının ismi, unvanı ve yerleşim yerini gösterir belgeleri ile bunların yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği.

ç) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

(4) Spor kulüpleri konfederasyonları hakkında bu Yönetmeliğin spor kulüplerine ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

 

Kuruluş bildirimi ve tüzüğün incelenmesi  

MADDE 31- (1) Üst kuruluşların kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile üst kuruluş tüzüğü il müdürlüğü tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların hukukî durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması yazılı şekilde derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen mevzuata aykırılık giderilmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru il müdürlüğü tarafından reddedilir.

(2) Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa üst kuruluş il müdürlüğü tarafından üst kuruluş siciline tescil edilir ve bu tescille özel hukuk tüzel kişiliği kazanır.

 

Üst kuruluş tüzüğü

MADDE 32- (1) Her üst kuruluşun bir tüzüğü bulunur. Üst kuruluşların tüzüklerinde belirtilmesi zorunlu hususlar hakkında 7 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır.

Üst kuruluşların organları

MADDE 33- (1) Üst kuruluşların zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(2) Üst kuruluşlar; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Üst kuruluşlar, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna ilişkin dayanak belgeleri EK-2’de yer alan genel kurul sonuç bildirim formu ile birlikte il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(4) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 4721 sayılı Kanun ve 5253 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Faaliyet alanı

MADDE 34- (1) Üst kuruluşlar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

(2) Üst kuruluşlar, spor federasyonlarının izni olmaksızın bunların görev ve yetkilerini doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar.

 

Üst kuruluşların sona ermesi

MADDE 35- (1) Üst kuruluşlar aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer: 

a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması.

b) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi.

c) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

(2) Üst kuruluşların üye sayısının 7405 sayılı Kanunda öngörülen sayının altına düşmesi hâlinde, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için altı aylık süre tanınır. Bu süre içinde tamamlama işlemi yapılamazsa, bu kuruluşların varlıkları kendiliğinden sona erer.

(3) Bakanlık;

a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,

b) Organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,

üst kuruluşların tescillerini iptal eder.

 

Üst kuruluşların tasfiyesi

MADDE 36- (1) Üst kuruluşların tasfiyesinde spor kulüplerinin tasfiyesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sicil Kayıtlarının Tutulması

Sicil kayıtları

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan tescil iş ve işlemleri sonrasında spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların kayıtları aşağıda gösterilen sicillerde tutulur:

a) Spor kulüplerinin kayıtları için spor kulüpleri sicili.

b) Spor anonim şirketlerinin kayıtları için spor anonim şirketleri sicili.

c) Üst kuruluşların kayıtları için üst kuruluş sicili.

(2) Siciller Bakanlık bilişim sistemi aracılığıyla tutulur.

 

Sicil numarası

MADDE 38- (1) Her spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşa bir sicil numarası verilir.

(2) Spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşa verilen sicil numarası başka bir spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşa verilemez.

(3) Spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşlar, 37 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen sicillere ayrı olarak ve tescil tarihine göre sırayla kaydedilir.

(4) Spor kulübünün veya spor anonim şirketinin bağlı ortaklığı veya iştiraki olan spor anonim şirketinin spor kulübü veya spor anonim şirketi ile olan bağlantısı birbirlerinin sicil kayıtlarında ayrıca gösterilir.

 

Numaralandırma ilkeleri

MADDE 39- (1) Spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşlara verilen sicil numaraları üç kısımdan oluşur. Bunlar sırasıyla;

a) İlk iki rakam, sicil kaydının yapıldığı ilin trafik numarasını,

b) Spor kulüpleri için (01), spor anonim şirketleri için (02) ve üst kuruluşlar için (03) şeklindeki sonraki iki rakam, sicile kaydedilen tüzel kişiliğin yapısını,

c) (00001)’den başlayan sonraki rakamlar, kaydı yapılan tüzel kişiliğin o ildeki tescil tarihine göre sıra numarasını,

gösterir.

 

Sicil dosyası

MADDE 40- (1) Sicil dosyası kayıtları il müdürlüklerince Bakanlık bilişim sistemi üzerinden tutulur.

(2) Her spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluş için tescil edildikleri il müdürlüklerinin ilgili biriminde elektronik ortamda sicil dosyası açılır. Bunların iş ve işlemleri ile ilgili tüm belgeler bu dosyada saklanır.

 

Sicilden silme

MADDE 41- (1) Spor kulübünün kendiliğinden sona ermesi veya mahkemece feshine karar verilmesi ya da üst kuruluşların tescillerinin iptali halinde, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye sonucunun bildirilmesi üzerine, bunların sicil kayıtları il müdürlüğü tarafından silinir.

(2) Spor anonim şirketlerinin tescile ilişkin şartları kaybetmesi halinde bunların sicil kayıtları il müdürlüğü tarafından silinir.

(3) Sicilden silinen kayıtlar, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Bakanlık dijital arşivinde saklanır.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler

MADDE 42- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin iş ve işlemler Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılabilir.

(3) Spor federasyonlarınca spor dalı tescil işlemleri Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yürütülür.

(4) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri valilikler veya il müdürlükleri aracılığıyla yürütebilir.

 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek statüsünde kurulmuş olan spor kulüpleri ve üst kuruluşlar ile spor faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş olan anonim şirketlere 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü, bunların kuruluş tarihleri esas alınarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam