KONKORDATO NEDİR VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

KONKORDATO NEDİR ve SAĞLADIĞI  FAYDALAR

 1. Geçici mühlet kararıyla birlikte icra takibi ve haciz işlemleri durur.
 2. Kefaletten dolayı firma ortakları ve gurup şirketler için de konkordato talep edilebilir ve bu suretle mal varlıkları korunmuş olur.
 3. Geçici mühlet ve Kesin Mühlet kararlarıyla ek süreler dahil yaklaşık 23 aylık ödemesiz bir dönem elde edilmektedir. (Projede öngörülen ödemesiz dönem hariç)
 4. Konkordatonun tasdikiyle projede öngörülen süre içinde taksitler halinde borçları ödeme imkanı elde edilmektedir. [örnek; (1 yıl ödemesiz + 4 yıl) veya (5 yıl 3 ayda bir ödemeli) gibi)
 5. Rehinli alacaklılar hariç diğer alacaklılar için faiz durur.
 6. Yabancı para üzerinden tesis edilmiş gayrimenkul rehni ile teminat verilmiş alacaklar hariç, bütün dövizli borçlar Türk Lirasına dönüşür.
 7. Konkordato sürecinde gerekli tedbirleri alarak karşılıksız çıkan çekler nedeniyle 5941 sayılı Çek Kanunu`nun 5/1. maddesi kapsamında cezai sorumluluklardan kurtulmak mümkündür.
 8. Konkordatonun tasdikine kadar kamu alacakları için de herhangi bir yasal işlem yapılamaz.
 9. İflasın Ertelenmesi davalarında olduğu gibi konkordato sürecinde “borca batıklık” ön koşulu aranmamaktadır.
 10. Konkordatonun tasdikiyle konkordato komiserlerinin görevi biter, yerine mahkeme tarafından “denetim kayyımı” atanır.
 11. Sürecin olumlu sonuçlanması durumunda firma borçlarından ve iflastan tamamen kurtulmuş olur.

 

Konkordato Ön Projesi ile Dava Dilekçesini önemi

 

Yasa ile Konkordato Dava Dosyasına eklenecek belgeler açıklanmıştır. Bunlardan Konkordato Ön Projesi ile Dava Dilekçesi bazı özellikler içermektedir.

Ön Proje borçlunun faaliyeti, mal varlığı, performansı, mali yapısı ile uyumlu olmak zorundadır. Borçlar ile varlıklar arasındaki uyumsuzluk davanın reddine ve borca batıklık mevcut ise iflas ile sonuçlanmakta, büyük umutlarla başlayan süreç hüsranla sonuçlanmaktadır.

Çoğu dosya sadece İİK.nun ilgili maddelerine göre hazırlanmakta olup, yasada yer almayan ve  bir çok hususta kesinleşmiş yerleşik yargı kararlarıyla uyuşmamaktadır. Dolayısıyla, aslında yasaya göre eksiksiz sunulan dosya uygulamadaki yeni kararlar dikkate alınmadığından reddedilmekte veya iflasla sonuçlanmaktadır.

Konkordato davalarında dava dilekçesinde talep edilen hususlar haricinde mahkeme tarafından resen ilave yeni bir karar verilmemektedir. Yani aslında olması gereken ama talep edilmeyen bir konuda karar verilemiyor ve sonradan da talep etmek mümkün olmuyor. Bu nedenle firmanın ihtiyacına göre tüm taleplerin belirlenerek dava dilekçesinde yer verilmesi gerekmektedir.

“Gerek Ön Proje, gerekse dava aşamasında süreci baştan sona bilen, bu konuda tecrübeli ekip ve hukuk müşavirleriyle çalışılması büyük önem taşımaktadır.”

 

Konkordato nedir ?

 

Konkordato, vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi bulunan borçluların, İcra İflas Kanununda öngörülen şartlarla mahkemenin denetimi ve gözetimi altında, alacaklıları ile anlaşmak suretiyle borçlarını belirli bir süre içinde ödemesine ve bu suretle işletmesinin mali durumunun düzeltilmesine imkan veren bir cebri icra hukuk uygulamasıdır.

 

Konkordato da, borçlu ve alacaklılar arasında bir anlaşma sağlanması, borçların yeniden yapılandırılması ve ödeme planını belirlenmesi amaçlanır.

 

Şirketi için şahsi malvarlığını kefalet veren şirket ortakları ile yine kefil olan grup şirketleri içinde konkordato talebinde bulunulabilir.

 

En çok uygulanan konkordato türü olan “Adi Konkordato” da vade ve tenzilat istenebilir. Ancak tenzilat için borca batık olma şartı bulunmaktadır. Bunların haricinde “Mal Varlığının Terki Suretiyle” ve “İflas İçi Konkordato” türleri de bulunmaktadır.

 

 

Müracaat ve Geçici Mühlet Kararı

 

Yasa tarafından belirlenen şartlara haiz belgeleri (Konkordato Ön Projesi, Bağımsız Denetim Raporu, mali ve genel durumla ilgili diğer ekler)  hazırlayarak mahkemeye müracaat eden borçluya önce 3 aylık “Geçici Mühlet”  süresi verilir ve  konkordato komiseri atanır. 

Bu mühletle birlikte firma hakkında her türlü icra takibi ve haciz işlemleri durur. (Alacağını rehinle teminat altına alan alacaklılar takip yapabilir ancak muhafaza ve satış yapamaz.)

Komiser gerek gördüğü takdirde mahkemeden 2 aylık “Ek Süre” daha talep edebilir.

Komiser geçici mühlet süresi içinde gerekli incelemeyi yaparak mahkemeden Kesin Mühlet verilmesini ya da uygun görmediği takdirde konkordato talebinin reddini istemek zorundadır.

Konkordato talebi reddedilirse ve firma borca batık haldeyse iflas kararı verilir, borca batık değilse dava reddedilmiş olur. Red kararından itibaren 1 yıl geçmeden yeni bir konkordato talebinde bulunulamaz.

 

Kesin Mühlet Kararı

Komiser projenin gerçekleşme imkanının bulunduğuna dair olumlu görüş bildirmesi durumunda mahkeme tarafından 1 yıllık “Kesin Mühlet” süresi verilir. Bu süre içinde komiser alacaklılarla görüşür ve Konkordato Projesini alacaklıların onayına sunar. Önce adi alacaklılar tarafından oylama yapılır, kabul edildiği takdirde rehinli alacaklılarla ilgili oylama yapılır. Oylamaya kamu alacaklıları katılamıyor.

Oylamada gerekli olumlu nisap sağlandığı takdirde mahkeme tarafından konkordato projesi tasdik edilir ve konkordato komiserinin görevine son verilerek “denetim kayyımı” atanır. Bundan sonraki süreç kayyım denetiminde devam eder.

Konkordatonun tasdikiyle projede öngörülen ödeme süresi içinde (2 yıl-3 yıl-4 yıl-5 yıl gibi) alacaklılara eşit şekilde ödeme vadelerinde ödemeler yapılmak suretiyle süreç yürütülür.

1 yıllık kesin mühlet süresi yeterli olmadığı takdirde komiserin veya borçlunun talebiyle “6 aylık ek süre” talep edilebilir. 

Yurtdışı alacaklıları ile sonucu etkileyecek derecede çekişmeli alacak davalarının devam etmesi durumunda, hakim kendi yetkisini kullanarak 6 ayı geçmeyecek şekilde yeni bir ek süre daha verilebilir.

 

Konkordatonun Tasdiki

Kesin mühlet içinde konkordato projesinin oylanarak kabul veya ret yönünde bir karar alınması zorunludur.

Eğer konkordato oylamada kabul edilirse mahkeme tarafından konkordato tasdik edilir, konkordato komiserinin görevi sona erer, bundan sonraki süreci denetlemek ve raporlamak üzere “denetim kayyımı” atanır.  Ve Son hali verilmiş konkordato projesindeki ödeme koşulları çerçevesinde ödemeler başlar.

Ödeme planında genellikle çok uzun olmamak üzere ödemesiz dönem (1 yıl makul bir süredir)  bulunmakta ve ilave olarak  borcun tutarı ve firmanın performansına göre 3-4-5 yıl gibi bir süre öngörülmektedir. Ödemeler için genellikle 3 ayda bir ödeme seçeneği tercih edilmektedir. 6 ayda bir ödeme seçeneği de tercih edilmektedir.

Ödeme planına sadık kalmayan firmaların alacaklıları konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak İİK. md. 308/e uyarınca kendisi hakkında konkordatonun feshini talep edebilir. Ya da ödenmeyen taksit için icra takibi başlatabilir. Bu davanın açılabilmesi için taksitlerden birinin ödenmemesi yeterlidir.

Ayrıca her alacaklı İİK md. 308/f uyarınca kötü niyetle sakatlanmış olan konkordatonun tamamen feshini de talep edebilir.

“Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz ve tecrübelerimizden yararlanarak kesin sonuç almak için lütfen iletişime geçiniz.”

Test

Form Gönderimi

Tamam